Copyright

Deze website alsmede de inhoud van deze website (de informatie) is het eigendom van BitParts Pte Ltd en haar auteurs. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. BitParts Pte Ltd behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat BitParts Pte Ltd dit, schriftelijk dan wel via deze website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, kan altijd contact worden opgenomen met BitParts Pte Ltd.

Disclaimer: Alhoewel de grootste zorg is betracht, teneinde verzekerd te zijn van de juistheid en de volledigheid van de informatie die deze internetsite bevat, kunnen de makers van deze internetsite, vallend onder de verantwoordelijkheid van BitParts Pte Ltd, noch enige rechtspersoon of natuurlijke persoon waaraan zij is verbonden, aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot verliezen of schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt, als gevolg van enige activiteit die is ondernomen op basis van de informatie die wordt verstrekt op deze internetsite. Indien u deze site bezoekt gaat u hiermee akkoord. Indien u meent dat informatie op deze internetsite onjuist is dan wordt u vriendelijk verzocht dit te melden zodat dit gecorrigeerd kan worden.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met BitParts Pte Ltd via info at afc-ajax dot info